Ochrana životního prostředí

Poskytujeme tyto služby:

Kontroly plnění legislativy ve vaší firmě - provádíme kontorlní činnosti v technologických provozech klienta s písemným záznamem o zjištěných skutečnostech.

Příprava povinné dokumnetace - zpracujeme periodická hlášení, vedeme evidence odpadů. Zajišťujeme měření emisí a laboratorních rozborů odpadních vod, výpočty poplatků a pod., pokynů pro bezpečnou manipulaci a další. Vypracujeme základní dokumenty k zařízením, jejichž činnost souvisí s ochranou ŽP dle požadavků platné legislativy - provozní a manipulační řády, havarijní plány, plán odpadového hospodářství, pokyny pro bezpečnou manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHL a S).

Poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí

Komunikace s orgány státního dozoru - zpracujeme podklady pro komunikaci s orgány státního dozoru v oblasti ochrany životního prostředí. Na základě dohody se szúčastníme při kontrolách prováděných orgány SOD.

Školení v oblasti ochrany životního prostředí - provádíme školení zaměstnanců včetně ověřování jejich znalostí.

Školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (NCHL a S) - provádíme školení zaměstnanců včetně ověřování jejich znalostí.

Zastupování při jednání s orgány státní správy - poskytujeme ve všech oblastech životního prostředí - ohrana vod, odpadového hospodářství, ochrana ovzduší, nakládání s chemickými látkami a směsmi.