Školení BOZP a PO

Zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení pro zaměstnance, kteří byli zaměstnavatelem určeni k organizování první pomoci, zajištění přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a k organizaci evakuace zaměstnanců v případě mimořádných událostí.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.“ Při výkonu pracovní činnosti školení řidičů a ověření znalostí musí zúčastnit každý zaměstnanec, který fyzicky řídí vozidlo.

V bodech poskytujeme následující školení:

  • Vstupní školení BOZP a PO
  • Periodická školení BOZP a PO
  • Školení řidičů referentských vozidel
  • Odborná školení první pomoci 
  • Speciální školení (vazačů, lešenářů …)
  • Vedení dokumentace ke školení
  • Následné přezkoušení

Provádíme a zajišťujeme vstupní školení zaměstnanců a brigádníků, periodická školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ze zásad BOZP a PO. Po dohodě dalších plánovaných nebo neplánovaných školení potřebných např. z důvodu změn legislativy, technologie výroby apod., včetně prověření znalostí testem a vedení dokumentace ke školení. Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany. Školení obsluhy TNS, školení manipulace s chemickými látkami, školení řidičů referentských vozidel do 3,5 tuny, školení a přezkoušení z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb., školení vazačů, jeřábníků apod.

Školení a přezkoušení jsou prováděna našimi pracovníky s odbornou způsobilostí, popř. zajišťována dodavatelským způsobem u odborně způsobilých osob pro danou oblast). Garantujeme odbornost a kvalitu poskytovaných kurzů. 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.