Právní předpisy

Není na světě nic důležitějšího než zdraví osob a obyvatelstva. Náš právní systém unifikuje a nařizuje minimální standardy v oblasti BOZP a PO právními předpisy. Základní právo garantuje samotná ústava. Mimo základního práva jsou dále specifikovány - zákony, vyhlášky a nařízení vlády, směrnic EU a České Státní Normy minimální standardy, kterými se musíme řídit a to jak na pracovišti tak i mimo něj.

Základní přehled platné národní legislativy

Platné jsou pro všechny právnické osoby bez ohledu na jejich.

Zákony

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce
 • Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce
 • Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • Zákon č. 156/2004 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
 • Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
 • Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady Vyhláška 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úraze
 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Evropská legislativa

Rámcové směrnice Rady

 • 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.

Dílčí směrnice Rady

 • 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
 • 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC.
 • 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.
 • 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.
 • 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
 • 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích.
 • 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na pracovišti.
 • 92/91 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu.
 • 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu.
 • 93/103 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech.
 • 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
 • 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).
 • 2004/40 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli).
 • 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES.
 • 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.

Naše služby

Novinky

09.09.
2013

Aktualizace seznamu služeb

Aktualizovali jsme seznam dílčích služeb u stránky BOZP, PO, Koordinátor BOZP, Školení, Ochrany životního prostředí a Balíčků služeb. Podívejte se, které služby jsme přidali!

09.06.
2013

Rozšířili jsme nabídku našich služeb v oblasti enviromentální ochrany

Nově poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k činnostem podniku. Zaměřujeme se na odborné poradenství, školení, zpracování dokumentace a další. Více o ochraně životního prostředí.

Zobrazit všechny novinky

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.