Koordinátor bezpečnosti práce

Ve stavebním průmyslu a nejen v něm jsou pracovníci vystaveni závažným rizikům úrazů. V roce 2006 byl přijat parlamentem České republiky zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Od 1. 1. 2007 je zákon účinný, a s jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro zadavatele staveb a to posoudit stavbu a určit koordinátora pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.

Koordinátor BOZP je tedy relativně nový pojem, který naše legislativa zavedla v roce 2007. Cílem koordinátora BOZP je identifikovat a koordinovat eliminaci rizik na staveništi. Staveniště je dynamické pracovní prostředí, které se svým charakterem rychle měnění a vyvíjí především v oblasti procesu řízení a eliminace rizik.

Ve zkratce je koordinátor bezpečnosti práce proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník, jehož úkolem není jednostranně, účelové či pod vlivem zájmů ovlivňovat činnost účastníků výstavby a vměšovat se jim do řádného plnění projekčních, technických, technologických či jiných odborných činností, ale koordinovat opatření bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby. Efekt působení koordinátora je především preventivní a teprve časem měřitelný.

Bezpodmínečná je znalost platných zákonů a vyhlášek v oblasti výstavby, v bezpečnosti práce na stavbách, v opatřeních BOZP při výstavbě i po jejím dokončení, v pravidlech bezpečnosti při provádění jednotlivých druhů prací. Nejdůležitější odbornou činností, kterou koordinátor BOZP většinou připravuje a zpracovává jako součást projektové dokumentace pro ohlášení nebo stavební povolení je „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

Povinnost zabezpečit výkon funkce koordinátora v případech, vymezených zákonem č. 309/2006 Sb. má zásadně stavebník - zadavatel stavby (investor). Může to udělat několika způsoby. Buď výkon koordinačních činností zabezpečí sám, z vlastních pracovních zdrojů - to předpokládá, že má v pracovním poměru osobu odborně způsobilou a jednoduše ji v pracovním pořádku uloží příslušné povinnosti, ve většině případů si však stavebník pro výkon koordinačních funkcí najímá odborně způsobilou fyzickou osobu, tedy osobu, která se může prokázat Osvědčením o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi od akreditované organizace.

Naše společnost vám zajistí služby koordinátor bezpečnosti práce na vysoké úrovni:

  • Činnosti koordinátora BOZP na staveništi v před-realizační fázi.
  • Činnosti koordinátora BOZP na staveništi v realizační fázi.
  • Audit činnosti koordinátora
  • Cross audit

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Pokud zde nenaleznete nějakou Informaci, která je pro Vás důležitá, budeme rádi, když nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo na našich kontaktech. Těšíme se na spolupráci s vámi!

Ward Safety s.r.o.